Důležité Oznámení

Škola Práva, Politiky

Výňatek z Článku VII Akademické Nařízení

Vyšetření

1. Plán zkoušek. Studenti musí konat zkoušky podle School of Law Registrátora oznámil plán pokud neobdržely svolení jinak podle § 2 nebo § 3 tohoto Článku.

2. Předem přeplánování zkoušky za zvláštních okolností. S předběžnou žádostí, v první řadě u registrátora Právnické fakulty, student může zkoušku přeplánovat za následujících okolností.

a. náboženské svátky. Student může přeplánovat zkoušku konanou na náboženský svátek, kterou student dodržuje. Přeplánované datum bude co nejblíže původnímu datu, a obvykle to nebude o více než jeden den dříve ani o více než pět dní později.

B. plán vyšetření. Student může odložit vyšetření, které je jedním z (1) tři zkoušky na tři po sobě jdoucí dny zkouškové období je první kalendářní týden; (2) tři zkoušky na třech po sobě jdoucích dnech zkouškového období druhého kalendářního týdne, pokud třetí vyšetření se uzavírá nejpozději 48 hodin po zahájení první; (3) dvě zkoušky v jeden den; nebo (4) čtyři zkoušky na čtyři po sobě jdoucích kalendářních dnů. Za okolností (1) nebo (2) výše bude střední zkouška přeplánována. Za okolností (3) může být každé vyšetření přeloženo. Za okolností (4) může být druhé nebo třetí vyšetření přeloženo. Datum přeplánované zkoušky bude co nejblíže původně plánovanému datu, a obvykle to nebude o více než jeden den dříve ani o více než pět dní později.

c. nemoc nebo jiná závažná okolnost. Student může přeplánovat zkoušku, pokud výbor pro akademické standardy určí tuto vážnou nemoc, nebo jiná závažná okolnost mimo kontrolu studenta, ospravedlňuje úlevu. Pokud je nemoc uplatňovaným základem úlevy, musí být žádost studenta podložena prohlášením vyšetřujícího lékaře. Prohlášení lékaře musí uvádět datum, povaha, a závažnost nemoci, a mělo by to dát lékaři úsudek o schopnosti studenta provést vyšetření podle plánu. Prohlášení by mělo být co nejvíce souběžné s žádostí. Pokud je poskytnuta úleva, přeplánované datum bude co nejblíže původnímu datu, jak to dovolí důvod poskytnutí úlevy, a obvykle to nebude o více než jeden den dříve ani o více než pět dní později. Je-li navrhované Datum přeplánování po skončení zkouškového období, a je-li student ve svém posledním semestru, musí student získat souhlas fakulty podle článku III, sekce 7.

3. Omluvené neprovedení nebo předložení zkoušky včas. Selhání, aby se v-class vyšetření v plánované nebo přeplánovat čas, nebo nepředložení vzít domů zkoušky včas, může být omluvena pouze v případě Akademické Standardy Výbor stanoví, že závažné nemoci, nebo z jiných závažných důvodu mimo studenta ovládání, způsobené studenta selhání. Pokud nemoc je tvrdil způsobit, student musí předložit dokumentaci popsanou v odstavci 2(c) výše. Pokud výbor rozhodne, že selhání studenta je omluveno, předepíše vhodný prostředek nápravy, což obvykle bude přeplánovat zkoušku na nejbližší datum v souladu s důvodem pro uznání omluvy. Je-li toto datum po skončení zkouškového období, a je-li student ve svém posledním semestru, musí student získat souhlas fakulty podle článku III, sekce 7. Pokud výbor rozhodne, že studentovo selhání není omluveno,zlikviduje petici podle oddílu 4 níže.

4. Neomluvené neprovedení nebo předložení zkoušky včas. Pokud Akademické Standardy Výbor stanoví, že student, bez přesvědčivé způsobit, nepodařilo se v-class vyšetření včas, nebo se nepodařilo předložit vzít domů zkoušky včas, může Výbor umožnit studentovi, aby se a předložit vyšetření, za předpokladu, že student tak ihned. Pokud to Výbor dovolí, uloží pokutu, která odráží jak vinu studenta, tak jakoukoli výhodu, kterou by student mohl získat z prodlení. Obvykle bude tento trest podstatným snížením stupně zkoušky studenta.

5. Pravidla zkoušky. Pro provádění zkoušek platí následující pravidla. Další pravidla mohou být předepsána školou nebo instruktorem.

. Všechny v-class zkoušky musí být nejméně dvě hodiny trvání, otázky a odpovědi písemně.

b. Všechny závěrečné zkoušky, včetně vzít domů zkoušky, budou hodnoceny anonymně, s studentů dokumenty identifikovány instruktor pouze číslo, které Škola Práva Registrátor má přiřazeny.

c. přijímací zkoušky vydá a musí být vráceny registrátorovi Právnické fakulty. Během přijímacích zkoušek nesmí studenti konzultovat jiné osoby, pokud to instruktor výslovně nepovolí.

d. Během zkoušky ve třídě, studenti nesmí vlastnit materiály nebo zařízení zakázaná instruktorem. Studenti nesmí konzultovat s jinými osobami. Mohou konzultovat knihy, poznámky, nebo podobný materiál, pouze podle povolení instruktora. Používání přenosných počítačů podléhá oznámeným školním zásadám a postupům. Držení mobilních telefonů nebo jiných komunikačních a / nebo záznamových zařízení je zakázáno, pokud to škola předem výslovně nepovolila.

e. S výjimkou v případě nouze, studenti, kteří ve třídě vyšetření může opustit zkušební místnost pouze v případě potřeby, aby použití toalety.

f. studenti musí přestat psát a odevzdat své zkoušky ve třídě, když je volán čas.

G. žádný student nesmí opakovat zkoušku za jakýmkoli účelem.

h. studenti mohou přezkoumat části svých zkoušek po vydání závěrečných známek.

6. Neúspěch v kurzech vyžadujících zkoušku. Žádné kredity za neúspěšný kurz nebo seminář se mohou počítat do 85 kreditů požadovaných pro titul JD. Tyto kredity se však započítávají do minimálních kreditů požadovaných během semestru nebo roku. Neúspěšná známka se objeví na přepisu studenta a bude zahrnuta do průměru studenta.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.